הימורים אסורים על פי החוק הישראלי

הימורים אסורים על פי החוק הישראלי

האתר CasinoGames.co.il נועד ללמד את כללי המשחקים השונים בקזינו ושיטות מתמטיות לנצח את הקזינו. אין באמור באתר זה כדי להציע או לשכנע את הגולשים לשחק בקזינו תוך שימוש בכסף אמתי. כל הקישורים לבתי קזינו מקוונים אינם אלא לצורכי הדגמה של משחקים ולצורך תרגול ויישום את הנלמד באתר זה.

חוקי הימורים
חוקי הימורים

לידיעתכם, חוק העונשין, תשל"ז – 1977 קובע בסימן י"ב העוסק במשחקים אסורים, הגרלות והימורים קובע:

224.  הגדרות

בסימן זה –

"משחק אסור" – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"מקום משחקים אסורים" – חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת;

"הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"הימור" – כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט. (תשכ"ז)

225.  איסור הגרלות והימורים

המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים  או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4). (סעיף זה קובע:  עונש מאסר למעלה משלוש שנים – קנס עד 202,000 שקלים חדשים)

226.  איסור משחקים

המשחק משחק אסור, דינו – מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2). (סעיף זה קובע: עונש מאסר למעלה מששה חדשים ולא יותר משנה – קנס עד 26,100 שקלים חדשים)

227.  השתתפות בעריכת הגרלות והימורים

המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים, או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור, וכן המדפיס או המפרסם הודעה על הגרלה או על הימור, דינו – מאסר שנה אחת או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3). (סעיף זה קובע: עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים – קנס עד 67,300 שקלים חדשים)

228.  איסור החזקה או הנהלה

המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים, או מקום שלא קויים לגביו צו לפי סעיף 229, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4); המשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים, דינו – מאסר ששה חדשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3).

229.  סגירת מקומות

(א)  מפקד משטרת מחוז במשטרת ישראל רשאי להורות על סגירתו –

(1)  של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים;

(2)  של מקום המשמש לעריכת משחקים בקלפים, במכונות משחק וכיוצא באלה, אף אם משחקים אלה אינם בגדר משחק אסור ואף אם ניתן למקום רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח1968-, אם הוא סבור שהמשך קיומו עלול לפגוע בשלום הציבור או בטובת תושבי הסביבה או להביא לעבריינות, לרבות לעריכת משחק אסור.

(ב)  הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן (א) רשאי לעתור לביטולו לבית משפט לענינים מינהליים.

(ג)  הגשת בקשה לפי סעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של הצו אלא על פי החלטת בית-המשפט.

230.  נסיבות מיוחדות

הוראות סעיפים 225 עד 228 לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש אלה:

(1)  עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים;

(2)  אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור;

(3)  אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים.

231.  היתר

(א)  הוראות סימן זה לא יחולו –

(1)  על סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך;

(2)  על הימורים או הימור מסויים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.

(ב)  הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

232.  ראיות

במשפט על עבירה בשל משחק אסור לפי סימן זה –

(1)  רשאי בית-המשפט להרשיע את הנאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין לה סיוע;

(2)  פסק-דין במשפט פלילי שנקבע בו כי במקום פלוני נערך משחק אסור, מותר לקבלו כראיה על כך בכל משפט אחר לפי סימן זה, ואין נפקא מינה מי היה הנאשם.

233.  חזקות

לענין סימן זה – ובלי למעט מכל דרך הוכחה אחרת –

(1)  הנמצא במקום משחקים אסורים, והיה לקצין משטרה יסוד להניח שמשחקים בו משחקים אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד;

(2)  רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונת משחק כמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך;

(3)  רואים חצרים כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים –

(א)  אם נערך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך; ואין נפקא מינה, לגבי הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כל תקופה זו ואם מקצתה;

(ב)  אם שימשו מועדון למשחקים בקלפים, ונערך בהם משחק אסור לפחות פעם אחת תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם.

234.  חילוט מכשירי משחק

הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט לצוות שכלים או מכשירים או דבר אחר ששימשו לעריכת המשחק, ההגרלה או ההימור יחולטו לאוצר המדינה, ואין נפקא מינה אם הנאשם הוא בעלם או לאו.

235.  חילוט מכשירי עבירה

(א)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם, ורשאי הוא לתפוס כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם.

(ב)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א).

(ג)  נוכח בית-המשפט כי דברים שנתפסו כאמור בסעיף קטן (א), למעט כספים, שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, או שנתקבלו כתוצאה מארגונם או מעריכתם, רשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר או תובע, כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה1965-, על חילוטם לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים.

לכן, מי שמוריד תוכנת קזינו למחשב שלו ובוחר לשחק בה תוך שימוש בכסף אמיתי, עושה זאת על דעת עצמו בלבד ותוטל עליו האחריות המלאה, ככל שישנה אחריות. כמובן שאם משחקי קזינו הותרו על פי חוקי הארץ בו שוהה השחקן, לא יחולו עליו חוקי מדינת ישראל והוא יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנה עם כסף אמיתי.

בכל מקום באתר זה, בו נכתב הביטוי כסף או סכום של כסף מכוון אך ורק לכסף וירטואלי או נקודות משחק. הצורך בציון סכומי כסף אינו אלא לצורך הבנת המשחקים. כל זה נאמר למרות שלדעתנו, הימורים באתר אינטרנט אשר השרת שלו נמצא בחו"ל, אינם עבירה.

בכל מקרה של התמכרות להימורים, אנו ממליצים לפנות למוסדות שיקומיים העוסקים בהתמכרות להימורים.